O2O多商户解决方案

实现同一平台、多个商户、可选平台或独立发货、可以开放自有产品上传售卖极大地丰富平台商品,实现“平台店铺+商户店铺+分销商+代理商+粉丝模式。

O2O多商户解决方案

实现同一平台、多个商户、可选平台或独立发货、可以开放自有产品上传售卖极大地丰富平台商品,实现“平台店铺+商户店铺+分销商+代理商+粉丝模式。